Δικαιολογητικά Πώλησης

Δικαιολογητικά πώλησης ακινήτου

Σε κάθε αγοραπωλησία ακινήτου απαιτούνται από τον νόμο η συγκέντρωση συγκεκριμένων πιστοποιητικών και δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση του οριστικού συμβολαίου.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

 1. Στοιχεία συμβαλλομένων (πωλητών και αγοραστών): Φωτοτυπία ταυτότητας, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 2. Τίτλος κτήσεως του ακινήτου. Αν η ιδιοκτησία προέρχεται από κληρονομιά, γονική παροχή ή δωρεά απαιτούνται ανάλογα πιστοποιητικά για τη μη οφειλή του αντίστοιχου φόρου (κληρονομιάς, γονικής παροχής ή δωρεάς).
 3. Εξοφλητική Πράξη (σε περιπτώσεις πιστωμένου τιμήματος κατά την αγορά, όπως δάνειο, δόσεις κλπ).
 4. Σύσταση Οριζόντιας Ιδιοκτησίας και Κανονισμός Πολυκατοικίας και τυχόν τροποποιήσεις της.
 5. Απόσπασμα κτηματολογικού Διαγράμματος και Κτηματολογικό Φύλλο, για κάθε οριζόντια ιδιοκτησία, εφόσον το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
 6. Επικυρωμένο αντίγραφο της Άδειας Οικοδομής.
 7. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης από μηχανικό.
 8. Βεβαίωση Νομιμότητας Μηχανικού του Ν.4495/2017 για κάθε ιδιοκτησία.
 9. Βεβαίωση τακτοποίησης εφόσον έχει τακτοποιηθεί αυθαίρετος χώρος και διάγραμμα κάτοψης από μηχανικό που να φαίνεται ο χώρος αυτός.
 10. Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ από τον αρμόδιο Δήμο για κάθε ιδιοκτησία. Για την έκδοση του πιστοποιητικού ο ιδιοκτήτης οφείλει να προσκομίσει στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου τα εξής έγγραφα:
  • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου
  • Βεβαίωση Νομιμότητας Μηχανικού του Ν.4495/2017
  • Τον τελευταίο λογαριασμό του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας μαζί με την απόδειξη εξόφλησης
 11. Ασφαλιστική Ενημερότητα και βεβαίωση μη οφειλής από το αρμόδιο ΙΚΑ, εάν ο πωλητής είναι έμπορος, συμμετέχει σε επιχείρηση, είναι ιδιοκτήτης νεοαναγειρόμενου κτίσματος, κλπ. Αν τίποτα από τα παραπάνω δεν ισχύει, τότε ο πωλητής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υποχρεούται σε προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας, την οποία ο συμβολαιογράφος θα προσαρτήσει στο συμβόλαιο.
 12. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας όπου θα αναφέρεται ότι προορίζεται ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ από τη ΔΟΥ όπου υποβάλλει φορολογική δήλωση ο Πωλητής.
 13. Πιστοποιητικά Ε.Ν.Φ.Ι.Α., για τα 5 τελευταία έτη με αιτιολογία «για μεταβίβαση εξ επαχθούς αιτίας» από Taxisnet.

Τα παραπάνω αποτελούν τα κυριότερα έγγραφα που απαιτούνται για το τελικό συμβόλαιο. Πιθανότατα θα απαιτηθούν και κάποια ακόμα, για τα οποία θα μας ενημερώσει ο Συμβολαιογράφος.

Ο Σύμβουλος Ακινήτων RE/MAX Εν Οίκω θα είναι δίπλα σας σε όλη την διαδικασία συλλογής των εγγράφων για να σας καθοδηγήσει και να σας βοηθήσει


Loading...